Vredesvoorstellen

SGI-NL

Ieder jaar publiceert Ikeda een vredesvoorstel, waarin het onderlinge verband tussen boeddhistische kernbegrippen en de verschillende uitdagingen waar de wereld als geheel voor staat in worden onderzocht, in een poging vrede en menselijke veiligheid te realiseren.

Vredesvoorstel 2020 – Op weg naar onze gedeelde toekomst: het opbouwen van een tijdperk van menselijke solidariteit

VREDESVOORSTEL 2017 – De wereldwijde solidariteit van de jeugd – het inluiden van een nieuw tijdperk van hoop

Download het Vredesvoorstel 2017

Vredesvoorstel 2016 – door president van de SGI Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda, president van de boeddhistische organisatie Soka Gakkai Internationaal (SGI), gepubliceerde 26 januari 2016 zijn vredesvoorstel ter gelegenheid van de 41e Dag van de SGI voor 2016 ‘Universeel respect voor menselijke waardigheid – het grote pad naar vrede’.

Download de Nederlandse vertaling van het vredesvoorstel 2016

Samenvatting president Ikeda’s vredesvoorstel 2012

Tokio, 26 januari

In zijn dertigste jaarlijkse vredesvoorstel dat op 26 januari is verschenen, doet Daisaku Ikeda als president van de SGI een oproep voor een topontmoeting in Hiroshima en Nagasaki in 2015 over de afschaffing van kernwapens, die ervoor moet zorgen dat de groeiende impuls om de afschaffing van kernwapens te realiseren, onomkeerbaar wordt.

Wanneer deze  topontmoeting 70 jaar na het bombardement met atoombommen op deze steden en in het jaar van de Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference wordt gehouden, zullen de wereldleiders er wel van doordrongen worden hoe verschrikkelijk het vernietigende effect is van kernwapens en dat zal ertoe bijdragen dat zeker de nodige actie zal worden ondernomen voor de afschaffing daarvan; dat zal dan een definitief einde betekenen van het kernwapentijdperk.

In zijn voorstel van dit jaar, met de titel ‘Menselijke veiligheid en duurzaamheid – een gedeelde eerbied voor de waardigheid van het leven’, wijst Ikeda op de mogelijkheid van een hoopvollere fase in de strijd voor het realiseren van een kernwapenvrije wereld, en ziet hij tekenen van een keerpunt wanneer een ‘cascade’ van regeringen het aannemen van een Nuclear Weapons Convention (NWC) voor het op grote schaal verbieden van kernwapens zal ondersteunen.

Ikeda, die zich sinds het einde van de jaren 50 heeft beziggehouden met de anti-kernwapenbeweging, bevestigt hier opnieuw met klem dat hij het idee van een NWC steunt en zegt dat we “de beslissing” moeten nemen “(…) dat de mensheid en kernwapens niet samen kunnen gaan, en daaraan concreet vorm moeten geven in een bindende, wettelijke overeenkomst waarin het gezamenlijke geweten van de mensheid tot uitdrukking komt”.

Hij roept op tot het vormen van een actiegroep voor een NWC, waaronder regeringen en ngo’s die dit willen ondersteunen, en dringt erop aan dat indien argumenten op grond van de visie op mensenrechten en duurzaamheid worden meegenomen naast die op grond van internationaal humanitair recht, dit de vloedgolf van inspanningen van gewone mensen die aandringen op de afschaffing van kernwapens, nog groter zal maken.

Terugblikkend op de kernramp in Fukushima in maart 2011, dringt Ikeda er bij Japan op aan om snel over te gaan op een energiebeleid dat niet afhankelijk is van het opwekken van kernenergie, en om zich sterker in te zetten voor technologie en research op het gebied van duurzame energie, zowel in het eigen land als in het ondersteunen van inspanningen hiertoe in ontwikkelingslanden. Hij roept op tot het versterken van de mondiale rol van het IAEA in de aanpak van de gevolgen van ongelukken in kerncentrales en het ontmantelen van verouderde reactoren.

Met betrekking tot het lijden tengevolge van steeds vaker voorkomende natuurrampen in de hele wereld, doet Ikeda een oproep voor het vinden van een antwoord hierop dat gericht moet zijn op een aanpak op basis van de mensenrechten; en hij stelt voor om het mandaat van de UNHCR officieel uit te breiden met het bieden van hulp aan mensen die door dergelijke rampen geen dak meer boven hun hoofd hebben. Hij benadrukt ook het belang van het mondig maken van vrouwen en vindt dat zij een grotere rol moeten spelen in het voorkomen van rampen, bij inspanningen om het leed te verlichten en bij hersteloperaties.

Voor de United Nations Conference on Sustainable Development die dit jaar in Rio de Janeiro wordt gehouden, roept Ikeda op tot een breder debat over het ontwerp voor de Sustainable Development Goals die vanaf 2015 een vervolg moeten zijn op de Millennium Development Goals. Hij dringt aan op een veelomvattende aanpak die het complete pakket van duurzaamheid en menselijke veiligheid zal inhouden, zowel in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen.

President Ikeda, die nu 84 jaar is, heeft sinds 1983 elk jaar op 26 januari een voorstel gepubliceerd waarin hij de belangrijkste problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, analyseert; daarmee brengt hij in herinnering dat de SGI op die dag in 1975 is opgericht. Hij geeft zijn inzicht hierop vanuit een boeddhistische visie en doet concrete suggesties waarin hij een bijdrage wil leveren aan de mondiale dialoog, en concentreert zich hierbij op de Verenigde Naties. Veel van zijn voorstellen hebben al vruchten afgeworpen.

Download

Ikeda Vredesvoorstel 2012 pdf

Links

Vredesvoorstellen en andere voorstellen