SGI-NL Jaarverslag en jaarrekening

Het doel van Stichting Soka Gakkai International Nederland is de verspreiding van de beoefening van de
leerstellingen van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, om zodoende het welzijn, geluk en moreel te
bevorderen, alsmede bij te dragen aan de voorspoed, vrede en de cultuur in de algehele samenleving.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht onder dossiernummer 41202532.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode
waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.