Discussieonderwerp September – Vrede in het land vestigen

Het boeddhisme benadrukt hoe kostbaar het leven is. Nichiren Daishonin schrijft: “Het leven is de meest kostbare van alle schatten. (…) Eén dag leven is meer waard dan alle schatten van het grote wereldsysteem.” (GND‐I, 163‐64)

Het is belangrijk dat we werken aan een samenleving die is gebaseerd op het beginsel van respect voor de waardigheid van het leven. De Lotus Soetra leert ons dat de oneindig respectwaardige boeddhanatuur in het leven van alle mensen aanwezig is.

President Ikeda zegt: “Vrede in het land verwijst naar sociale welvaart, het geluk van de mensen en wereldvrede. (…) Er is een rechtstreeks verband tussen vrede in het land en de beginselen van respect voor het leven en respect voor de mensheid en vrede. Dit zijn universele idealen waar alle mensen naar verlangen. Deze beginselen komen voort uit de essentie van het menselijk bestaan en ze overstijgen alle religieuze, raciale, interculturele of ideologische verschillen.”1

Nichiren Daishonin schrijft: “Indien de geest van levende wezens onzuiver is, is hun land ook onzuiver, maar indien hun geest zuiver is, is hun land dat ook. Er zijn geen twee landen die op zich zuiver of onzuiver zijn. Het verschil ligt uitsluitend in het goede of kwade van onze geest.” (GND‐I, 30) Er is geen plek op aarde die inherent goed of slecht is. Hetzelfde geldt voor mensen. De doorslaggevende factor is de levensstaat van de mensen. Omdat een land bestaat uit mensen, bepalen de mensen of het land zuiver of vredig is.

In zijn belangrijke verhandeling over ‘Het vestigen van de correcte leer voor vrede in het land’ heeft Nichiren uitvoerig beschreven hoe we als mensen in een tijd van grote conflicten onszelf kunnen overwinnen en de hand kunnen reiken naar anderen om een vredige samenleving te creëren. Door middel van een dialoog – de vorm waarin zijn protest was geschreven – probeerde hij de leiders van het land te overtuigen dat zij van de juiste normen en waarden moesten uitgaan om de problemen waarmee het land te kampen had, definitief tot een oplossing te brengen.

Allereerst is ‘Het vestigen van de correcte leer voor vrede in het land’ afhankelijk van in hoeverre we iets fundamenteel veranderen in ons hart en in ons denken, en gaat het dus om een innerlijke verandering op het niveau van het individu . Hiervoor is het belangrijk dat we het goede in onszelf wakker maken en de beginselen van respect voor de menselijke waardigheid en het leven, die in de Lotus Soetra worden onderwezen, verankeren in ons hart zodat zij de kern vormen van onze levensfilosofie.

Als het gaat om ons hart, legt president Ikeda uit, vinden we datgene waar we in geloven, het meest waardevol. Hij vraagt ons: “Worden we gedreven door egoïsme en zijn we alleen op zoek naar persoonlijk geluk ten koste van anderen, of leven we vanuit compassie en zijn we zowel begaan met ons eigen welzijn als met dat van anderen, waarbij we weigeren ons geluk te bouwen op het ongeluk van anderen? De aandacht is gericht op het veranderen van onze geest, ons hart en onze waarden. Dit is de menselijke revolutie (innerlijke verandering) die plaatsvindt in ieder individu.”2

Wanneer we onszelf veranderen om compassievoller, moediger en met meer wijsheid te leven, dan beïnvloeden we de wereld om ons heen, en kunnen we de kwaliteit van onze omgeving op een hoger plan brengen. Of we ons nu inspannen op ons werk, voor onze persoonlijke doelen, familie of de samenleving. We kunnen altijd besluiten om ons geloof te

verdiepen en onze boeddhistische beoefening te versterken om die innerlijke verandering te verwezenlijken.

President Ikeda zegt ook: “Ik denk dat we het als volgt kunnen samenvatten: wanneer we iemand tegenkomen die lijdt, moedigen we die persoon aan om zijn of haar leven te baseren op de Mystieke Wet en zodoende creëren we vrede en veiligheid voor alle mensen en de hele wereld. Zowel de beoefening van ‘het vestigen van de correcte leer’ als de missie om ‘vrede in het land’ te bevorderen liggen besloten in de spirit van Soka, die erop is gericht om waarde te creëren. Vanuit deze instelling koesteren we ieder individu en spannen we ons in om dialogen aan te gaan.”3

Vrede in het land wordt verwezenlijkt wanneer steeds meer individuen vrede in hun hart vestigen en de beginselen van menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven de belangrijkste pijlers van de maatschappij vormen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat we meer mensen helpen zich bewust te worden van hun verlichte boeddhanatuur – hun compassie, moed en wijsheid.

Als beoefenaars van het Nichiren Boeddhisme leren we dat het leven vol hindernissen en negatieve krachten zit die ons ervan weerhouden om vooruit te gaan. Twee belangrijke acties die we kunnen nemen om ons leven groter te maken en alles te overwinnen, wat er ook gebeurt, is onze menselijke revolutie maken en anderen de hand reiken door de krachtige beoefening van het boeddhisme met hen te delen.

  • Wat komt er in je op als je denkt aan vrede in het land?
  • Welke actie onderneem jij om bij te dragen aan vrede in het land? Heb je daar een ervaring mee?

1 Daisaku Ikeda, The New Human Revolution (De nieuwe menselijke revolutie), deel 14, 254.

2 Daisaku Ikeda, Living Buddhism, januari 2016, 39.

3 Idem, 40.