Discussieonderwerp augustus – Ons bewust worden van onze onderlinge verbondenheid

Deze  maand  bestaat  het  discussieonderwerp  uit  een  aantal  passages  en  kernpunten  om  het boeddhistische beginsel van ‘De onderlinge verbondenheid van al het leven’ toe te lichten

“Het boeddhistische beginsel van ‘De onderlinge verbondenheid van al het leven’ leert ons dat al het leven op het meest fundamentele niveau met elkaar verbonden is en dat niets op zichzelf bestaat. Simpel gezegd betekent het dat de ware aard van mensen en gebeurtenissen alleen goed begrepen kan worden binnen de context van hun relaties met anderen.”
(Living Buddhism, augustus 2020, 14)

“Geen enkel persoon of ding bestaat op zichzelf. Ieder wezen draagt bij aan het creëren van een omgeving die het bestaan van al het andere leven mogelijk maakt. Alle dingen ondersteunen elkaar onderling en zijn met elkaar verbonden. Zij vormen een levende kosmos, wat in de moderne filosofie een semantisch geheel wordt genoemd. Dit is het theoretische raamwerk van waaruit het Mahayana boeddhisme de natuurlijke orde van het universum beziet.”
(Daisaku Ikeda, My Dear Friends in America, derde editie, 345)

“Wanneer mensen hun verbondenheid met anderen niet goed begrijpen of waarderen, kan dat gevoelens van isolatie, wantrouwen, vijandigheid of apathie oproepen. Dit leidt tot een samenleving die gebaseerd is op kwetsbare menselijke relatie. Discriminatie in welke vorm dan ook kan als een symptoom worden beschouwd van wat het boeddhisme ziet als de menselijke neiging om op basis van oppervlakkige verschillen verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.” (Living Buddhism, augustus 2020, 14)

“In feite bestaat discriminatie uit het opwerpen van muren door het benadrukken van de verschillen tussen verschijnselen in het universum en het bepalen van een waarden‐hiërarchie, met als gevolg dat de banden die alles met elkaar verbinden, worden verbroken. Dit wordt vervolgens gebruikt om onderdrukking en uitbuiting te rechtvaardigen; dit moeten we ten sterkste veroordelen omdat het een ontkenning is van de waardigheid van het leven.”
(Daisaku Ikeda, Vredesvoorstel 2001)

Het ‘grotere zelf’ begrijpt dat wij een integraal onderdeel zijn van het web van het leven

“Los breken uit de negatieve patronen van verdeeldheid, haat en discriminatie vraagt krachtige, spirituele inspanningen.

Het boeddhisme leert ons dat vanwege de diepe innerlijke verbondenheid van het leven, het lijden van anderen ook ons eigen lijden is. Dus door anderen te helpen hun hoogste potentieel te ontwikkelen, ontwikkelen we dit potentieel ook in onszelf. Als we daarentegen anderen schade berokkenen, benadelen we ook onszelf. Door deze visie op het leven is het onmogelijk om ons geluk te bouwen op het lijden van anderen.”

(Living Buddhism, augustus 2020, 14‐15)

De waardigheid van het leven herstellen door dialoog

“Dialoog begint vanuit de moedige bereidwilligheid om anderen te kennen en door anderen gekend te worden. Door ons ijverig en volhardend in te spannen, ruimen we alle obstakels uit de weg die het zicht op onze gemeenschappelijke menselijkheid verhinderen. Een oprechte dialoog is  een  onophoudelijke  en  diepgaande  spirituele  inspanning  waarmee  we  een  fundamentele menselijke verandering in onszelf en anderen teweegbrengen. Dialoog daagt ons uit om de destructieve impulsen die inherent zijn aan het leven, het hoofd te bieden en te veranderen.” (Daisaku Ikeda, World Tribune, 28 september 2007, 2)

“Wat we nu het meest nodig hebben is dialoog, want dit helpt ons om na te denken over onze eigen opvattingen en vooroordelen. Het daagt ons uit om onze innerlijke vooringenomenheid, waarmee we mensen makkelijk kunnen identificeren als “de ander”, als gescheiden van of anders dan onszelf, te veranderen. Met deze dialoog kunnen we muren doorbreken en de mensheid naar een hoger niveau brengen.”

(Living Buddhism, augustus 2020, 16)

Het pad van de bodhisattva stelt ons in staat voorspoed voor onszelf en anderen te creëren

“Wanneer we begaan zijn met en zorgen voor anderen – dat wil zeggen dat we anderen helpen om hun levenskracht op te roepen – wordt ook onze eigen levenskracht vergroot. Wanneer we mensen helpen om hun levensstaat te verhogen, wordt onze levensstaat ook verhoogd. Dat is het geweldige aan het pad van de bodhisattva. Het is een beoefening waarmee we voorspoed creëren voor anderen en daarmee ook voor onszelf.”

(Daisaku Ikeda, The Wisdom for Creating Happiness and Peace, deel 1, 104)

Discussievragen

  • President Ikeda zegt dat een oprechte dialoog ons helpt om na te denken over onze eigen vooringenomenheid en vooroordelen, wat leidt tot een fundamentele verandering van zowel onszelf als anderen. Wat weerhoudt je ervan om een band aan te gaan met degenen van wie je denkt dat ze anders zijn dan jezelf?
  • Hoe kan het boeddhistische beginsel van ‘De onderlinge verbondenheid van al het leven’ ons perspectief veranderen in tijden van verdeeldheid en conflict en heb je daar een ervaring mee?